Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...Сьогоднішні господарі Закарпаття повинні пам’ятати, що вбивство дитини і знущання над його мамою — це не геройство. Навіть в умовах побудованого неофедалізму в окремо взятій області і окремій державній установі. «Герої» продовжують демонструвати силу Івану Різаку. Навіть не розуміють мету своїх страшних поступків. Чомусь продовжуємо вірити, що вони скоро за все відповідатимуть. Разом зі своїми «шістками», які навіть з кулаками можуть кидатися на жінку. Що зробиш, ВОНИ сильні (поки що).

 

 

Іван Різак майже за п’ять років так і не зміг переконати керівництво УжНУ, що його дружина за результатами  своєї науково-педагогічної діяльності заслуговує вченого звання доцент…Боротьба за справедливість триває

 1. Список наукових робіт та науково-методичної літератури

 1. Різак Г.В., Добош А.А., Хрипак С.М. Синтез і реакційна здатність похідних 2-тіо-3-феніл-4-імінофуро [2,3-d]піримідину. // Наукова конференція присвячена 50-річчю хімічного факультету Ужгородського державного університету. Тези доп. – Ужгород, УжДУ, 1996. – С. 12-13.

 2. Лендєл В.Г., Балог І.М., Пак Б.Й., Різак Г.В., Бєляєв А. Синтез органічних сполук як нелінійно оптичних матеріалів. // 50-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Тези доп. – Ужгород, УжДУ, 1996. – С. 5.

 3. Хрипак С.М., Різак Г.В., Добош А.А., Сливка М.В.. Особливості синтезу та реакційної здатності 3,5-діоксо-4-фенілтієно[2,3-d]піримідинів. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. – В. 5. – 2000. – С. 93-96.

 4. Різак Г.В., Молнар А.М., Добош  А.А., Сливка М.В., Хрипак С.М. Синтез та деякі властивості 2-оксо-3-феніл-4-іміно-5,6,7,8-тетрагідробензо[b]тієно[2,3-d]піримідину. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. – В.6. – 2001. – С. 168-170.

 5. Добош А.А., Різак Г.В., Хрипак С.М., Сливка М.В. Синтез похідних 2,4-діоксотієно[2,3-d]піримідину. // Міжнародна конференція «Хімія азотовмісних гетеро циклів» (м. Харків, 2-5 жовтня, 2000 р.): Тези доп. – Харків, ХДУ, 2000. – С. 79.

 6. Добош А.А., Різак Г.В., Сливка М.В., Хрипак С.М. Дослідження електрофільної гетероциклізації 2-алілокси-3-феніл-4-оксотієно[2,3-d]піримідинів під дією галогенів. // ХІХ Українська конференція з органічної хімії (м. Львів, 10-14 вересня, 2001р.): Тези доп. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2001. – С. 480.

 7. Різак Г.В., Молнар А.М., Сливка М.В, Добош А.А, Хрипак С.М. Особливості синтезу конденсованих систем на основі 2-аміно-3-ціанотіофенів. // ХІХ Українська конференція з органічної хімії (м. Львів, 10-14 вересня, 2001р.): Тези доп. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2001. – С. 486.

 8. Лендєл В.Г.,Чекрій Г.С., Балог І.М., Добош А.А., Маньо Н.П., Різак  Г.В.Практикум з органічної хімії , Ужгород,.1998

 9. Лендєл В.Г., Балог І.М., Маньо Н.П., Різак Г.В.Методичні вказівки теоретичного курсу і лабораторно-практичних занять з біоорганічної хімії для студентів медичного факультету, 1997

 10. Онисько М.Ю., Лялько О.В.,Різак Г.В., Хрипак С.М., Лендєл В.Г. Реакції похідних хлорохінолінкарбальдегіду з S(O)-нуклеофільнимиреагентами тієнопіримідинового та триазольного ряду.

 11. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. – В.9. – 2003. – С. 32-34.

 12. Лендєл В.Г., Балог І.М., Онисько М.Ю., Різак Г.В. Навчальний посібник з «Біоорганічної хімії». // ВАТ «Патент» Ужгород, 2003. – 215 с. (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

 13. Різак Г.В., Лєвашов Д.В., Черних В.П., Шемчук Л.А. Дослідження реакції ацилювання для похідних тієно[2,3-d]піримідинів, які містять атом Оксигену в положенні 2.  // VII Національний з’їзд фармацевтів України (м. Харків, 14-17 вересня, 2010 р.). Тези доп.

 14. Д.В. Лєвашов, Д.М. Аль-Асрі, П.С. Арзуманов, Г.В. Різак, Л.А. Шемчук. Дослідження взаємодії похідних 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінону з арилмагнійгалогенідами. // ХХІІ Українська конференція з органічної хімії (м.Ужгород, 20-25 вересня, 2010 р.)

 15. Синтез 2-ацилокси-4-оксо(іміно)-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідинів та амідоксимів β-(2,4-діоксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідин-1-іл)пропіонових кислот та їх протимікробна активність /  Різак Г.В., Шемчук Л.А., Левашов Д.В., Євсюкова В.Ю., Криськів О.С.// Вісник фармації . – 2011. – №4 (68). – С.39-41.

 16. Діуретична та антиексудативна активність похідних тієно[2,3-d]піримідинів/  Різак Г.В., Тимчук Н.Ф., Щербак А.А., Левашов Д.В., Арзуманов П.С., Шемчук Л.А.// Вісник фармації. – 2011. – №3 (67). – С. 74 – 77.

 17. Черних В.П., Шемчук Л.А., Різак  Г.В. Методичні вказівки з органічної хімії. –Харків. – 2011. – 85с.

 18. Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R’- тієно[2,3-d]піримідинів: дис. …канд. фарм. наук: 15.00.02 / Різак Галина Вікторівна. Харків, 2012. – 123 с.

 19. Патент України на корисну модель UA 72647 U, C07D 417/00, A61K 31/505, А61Р 7/10. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл.13.02.2012; опубл. 27.08.2012. – Бюл. №16/2012.

 20. Патент України  UA  104197 МПК C2. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.01.2014. – Бюл. №1/2014.

 21. Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну [Електронний ресурс] / А. А. Барта, О. І. Чобаль, Г. В. Різак, І. П. Заячук, В. М. Різак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика . – 2014. – Вип. 35. – С. 23-29.

 22. Різак Г.В. Фармацевтичний аналіз лікарських речовин неорганічної природи: практикум з фармацевтичної хімії для студентів медичного факультету спеціальності «фармація».–Київ: Наукова думка, 2016 р. – 24 с.

 23. Різак Г.В. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2,4-ДІОКСО- ТА 4-ІМІНО-2-ОКСО-3-ФЕНІЛ-5-R-6-R`- ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ: моногр. – Київ: Наукова думка, 2016. – 112 с.

 24. Торохтін О.М., Різак Г.В. Можливості використання в медичній практиці сполук – похідних тіофену та піримідину. // Дев’ята міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 22,23 квітня 2016 р, 384 с. Збірник наукових праць.

 25. Чекман І.С., Давтян Л.Л., Малецька З.В., Коритнюк Р.С., Різак Г.В. Нанотехнології – від субстанції до лікарського засобу. // VIII Національний з’їзд фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня, 2016 р.). Тези доп. – Харків, Національний фармацевтичний університет, 2016. – С. 424.

 26. Торохтін О.М., Різак Г.В. Використання похідних тіофену та піримідину в медичній практиці. // Десята міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 21,22 квітня 2017 року, 361 с.). Збірник наукових праць

 27. Торохтін О.М., Різак Г.В. Обгрунтування використання фармакологічних засобів (похідних тіофену та піримідину) в комплексному відновлювальному лікуванні. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2016. – №4 (88). – С.24 – 28.

 28. Торохтін О.М., Різак Г.В. Фізичні фактори у формуванні клінічного ефекту, індукованого фармакологічними засобами. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2017. – №1-2 (89-90). – С.14 – 18.

 29. Торохтін О.М., Різак Г.В. Принципи методології формування   юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. В.  .-2017. – № 2(56). – С. 45-47

 30. Торохтін О.М., Різак Г.В. Концепція систематизації чинників, що формують   фізичні та хімічні складові юкстареакційного гомеостазу ензимів. // Проблеми клінічної педіатрії. -2017. – № 3-4. С. 27-32

 31. Торохтін О.М., Різак Г.В. До питання порядку перебігу каталітичних процесів у водному середовищі біологічних систем. // Одинадцята міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 13-14 квітня 2018 року,    с.). Збірник наукових праць.

 32. Торохтін О.М., Різак.Г.В. Багатогранність клінічних ефектів, спричинених фармакрлогічними чинниками – опосередкований доказ конформаційної варіабельності активних сайтів рецепторів. // Проблеми клінічної педіатрії. -2018. – № 1 (39). С. 36-41.

 33. Торохтін О.М., Різак Г.В. Використання похідних тіофену та піримідину в медичній практиці. // Х міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 21,22 квітня, 2017. – C. 361). Збірник наукових праць.

 34. Торохтін О.М., Різак Г.В. До питання порядку перебігу каталітичних процесів у водному середовищі біологічних систем. // ХI міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 13-14 квітня, 2018. – C.344-347). Збірник наукових праць

 35. Торохтін О.М., Різак Г.В. Фізичні фактори у формуванні клінічного ефекту, індукованого фармакологічними засобами. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2017. – №1-2 (89-90). – С.14 – 18.

 36. Торохтін О.М., Різак Г.В. Принципи методології формування юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. В. – 2017. – № 2(56). – С. 45-47.

 37. Пуга П.П., Данилюк С.С.,Гомонай О.І.,Різак І.М.,Різак В.М.,Пуга Г.Д.,Lenka Kvetkova,,Биров М.М., Турок І.І., Різак Г.В. Комбінаційне розсіювання світла склоподібного Li2B4O7, активованого Er 2O3 .//VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників: тези конференції. (Ужгород, Ужгородський національний університет,2-4 жовтня 2018 року). С. 457,458.

 38. Barta A.A. Chobal O.I., Rizak G.V., Rizak V.M. Quantum chemical calculations of vibrational spectra, electronic and spatial structures

  of adenine and thymine molecules. The satellite conference ACCELERATE within the VIII Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (USCPS-8): Abstract book.    Uzhgorod,  October 2-4, 2018. Р. 503-504.

 39. Torokhtin О. М., Rizak G.V. Potential usage of thiophene and pyrimidine derivants (byrproducts) in controlling the capacity of nanoskale  (nanoscale organized) body systems International Meeting «Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018)»: Abstract book. Uzhgorod. October, 22-26, 2018. Р. 211-213.

 40. 35. Gera E.V., Kostyukevich S.O., Krychyn A.A., Marjan V.M., Mykaylo O.A., Pop M.M., Rizak G.V.,  Rubish V.M. Surface modification of chalcogenide amorphous films. International Meeting «Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018»: Abstract book. Uzhgorod. October, 22-26, 2018. Р.236.

 41. Puga P. P., Danyliuk P. S,  Gomonai A. I., Rizak H. V., Rizak I. M., Rizak V. M., Puga G. D., Kvetková L. and Byrov M. M. Raman scattering in glassy Li2B4O7 doped with Er2O3. // Ukrainian Jornal of Physical Optics. -2018. – V. 19. №4. Р. 211 – 219.

 42. Pavlo P. Puga, PavloS. Danyluk,, Galina V. Rizak, AleksandrI. Gomonai, Ivan M. Rizak,  VasilyM. Rizak, GalinaD. Puga, LenkaKvetková, Nikolay N. Byrov, Ivan I. Chychura, VladimirN. Zhiharev.Raman scattering in glassy Li2B4O7.// Journal of Cemistry and Technologies. -2018. – V. 26. №2. Р. 31-38.

ЗВІТ

про науково-педагогічну діяльність

на засіданні науково-методичної комісії

хімічного факультету

Різак Галини Вікторівни

на посаді доцента

кафедри органічної хімії

І. Навчальна робота

Протягом звітного періоду мною викладались дисципліни «Органічна хімія» (1 курс біологічного факультету, 2 курс медичного факультет спеціальності «Фармація», 3 курс хімічного факультету спеціальності «Екологія»), «Біоорганічна хімія» (2 курс біологічного факультету, 1 курс медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», 1 курс стоматологічного факультету, 4 курс хімічний факультет), «Планування експерименту» (4 курс хімічного факультету), «Охорона праці» (1 курс хімічного факультету, «Фармацевтична хімія» (3,4 курс медичного факультету спеціальності «Фармація») на кафедрі органічної хімії хімічного факультету.

Проведено відкриту лекцію з дисципліни «Біоорганічна хімія» для студентів другого курсу біологічного факультету  та відкриту лекцію з дисципліни «Фармацевтична хімія» для студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності «Фармація».

Активно працювала над  варіантами системи модульного контролю за знаннями студентів, викладання яких  забезпечувала, а також постійним оновленням цієї бази.

ІІ. Методична робота

Розроблено робочі навчальні програми з дисциплін «Фармацевтична хімія» для студентів 3 і 4 курсу медичного факультету спеціальності «Фармація». З вказаної дисципліни оформила завдання з контролю знань студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт, білети для змістових модульних контрольних робіт, екзаменаційні та залікові білети. Мною розроблено практикум з фармацевтичної хімії для студентів медичного факультету спеціальності «Фармація»: «Фармацевтичний аналіз лікарських речовин неорганічної природи» (Київ: Наукова думка, 2016 р. – 24 с.).

З метою посилення контролю за самостійною роботою студентів проводиться з ними індивідуально-навчальна робота у консультаційні години.  Приділяється  увага  забезпеченню студентів не тільки навчально-методичними посібниками з дисциплін, що викладаються на кафедрі, але й поповненню бібліотеки університету науковою та методичною літературою.

З метою покращення якості викладання дисциплін використовуються наочні схеми та слайди, вивчається і впроваджується передовий досвід організації навчального процесу.

ІІІ. Наукова робота

Диплом кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Фармацевтична хімія» отримано 30 листопада 2012 року (спеціалізована вчена рада Національного фармацевтичного університету, ДК № 010409). На посаді доцента (з 01.09.2012 року) мною проводилися дослідження за темою дисертації, а також проаналізовано інші актуальні проблеми органічної, біоорганічної та  фармацевтичної хімії  в Україні, які висвітлені у наступних наукових статтях, монографії та патентах:

 1. Патент України на корисну модель UA 72647 U, C07D 417/00, A61K 31/505, А61Р 7/10. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл.13.02.2012; опубл. 27.08.2012. – Бюл. №16/2012.

 2. Патент України  UA  104197 МПК C2. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.01.2014. – Бюл. №1/2014.

 3. Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну [Електронний ресурс] / А. А. Барта, О. І. Чобаль, Г. В. Різак, І. П. Заячук, В. М. Різак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика . – 2014. – Вип. 35. – С. 23-29.

 4. Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4 – діоксо- та 4 іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R’-тієно [2,3- d] піримідинів: моногр. – Київ: Наукова думка, 2016. – 112 с.

 5. Торохтін О.М., Різак Г.В. Обгрунтування використання фармакологічних засобів (похідних тіофену та піримідину) в комплексному відновлювальному лікуванні. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2016. – №4 (88). – С. 24 – 28.

 6. Торохтін О.М., Різак Г.В. Можливості використання в медичній практиці сполук – похідних тіофену та піримідину. // IХ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 22,23 квітня, – 2016. – C. 384). Збірник наукових праць.

 7. Торохтін О.М., Різак Г.В. Використання похідних тіофену та піримідину в медичній практиці. // Х міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 21,22 квітня, 2017. – C. 361). Збірник наукових праць.

 8. Торохтін О.М., Різак Г.В. До питання порядку перебігу каталітичних процесів у водному середовищі біологічних систем. // ХI міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 13-14 квітня, 2018. – C.344-347). Збірник наукових праць.

 9. Торохтін О.М., Різак Г.В. Фізичні фактори у формуванні клінічного ефекту, індукованого фармакологічними засобами. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2017. – №1-2 (89-90). – С.14 – 18.

 10. Торохтін О.М., Різак Г.В. Принципи методології формування юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. В. – 2017. – № 2(56). – С. 45-47.

 11. Торохтін О.М., Різак Г.В. Концепція систематизації чинників, що формують фізичні та хімічні складові юкстареакційного гомеостазу ензимів. // Проблеми клінічної педіатрії. -2017. – № 3-4. С. 27-32.

 12. Торохтін О.М., Різак Г.В. Багатогранність клінічних ефектів, спричинених фармакологічними чинниками – опосередкований доказ конформаційної варіабельності активних сайтів // Проблеми клінічної педіатрії. -2018. – № 1(39). С. 36-41.

 13. 10. Puga P. P., Danyliuk P. S,  Gomonai A. I., Rizak H. V., Rizak I. M., 1Rizak V. M., Puga G. D., Kvetková L. and Byrov M. M. Raman scattering in glassy Li2B4O7 doped with Er2O3. // Ukrainian Jornal of Physical Optics. -2018. – V. 19. №4. Р. 211 – 219.

 14. Pavlo P. Puga, PavloS. Danyluk,, Galina V. Rizak, AleksandrI. Gomonai, Ivan M. Rizak,  VasilyM. Rizak, GalinaD. Puga, LenkaKvetková, Nikolay N. Byrov, Ivan I. Chychura, VladimirN. Zhiharev.Raman scattering in glassy Li2B4O7.// Journal of Cemistry and Technologies. -2018. – V. 26. №2. Р. 30-36.

Крім того, за звітний період прийнято участь у наукових конференціях та Національному з’їзді фармацевтів України. Опубліковані тези доповідей:

 1. Торохтін О.М., Різак Г.В. Можливості використання в медичній практиці сполук – похідних тіофену та піримідину. // IХ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 22,23 квітня, – 2016. – C. 384). Збірник наукових праць.

 2. Чекман І.С., Давтян Л.Л., Малецька З.В., Коритнюк Р.С., Різак Г.В. Нанотехнології – від субстанції до лікарського засобу. // VIII Національний з’їзд фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня, 2016 р.). Тези доп. – Харків, Національний фармацевтичний університет, 2016. – С. 424.

 3. Торохтін О.М., Різак Г.В. Використання похідних тіофену та піримідину в медичній практиці. // Х міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 21,22 квітня, 2017. – C. 361). Збірник наукових праць.

 4. Торохтін О.М., Різак Г.В. До питання порядку перебігу каталітичних процесів у водному середовищі біологічних систем. // ХI міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 13-14 квітня, 2018. – C.344-347). Збірник наукових праць.

 5. Пуга П.П., Данилюк С.С.,Гомонай О.І.,Різак І.М.,Різак В.М.,Пуга Г.Д.,Lenka Kvetkova,,Биров М.М., Турок І.І., Різак Г.В. Комбінаційне розсіювання світла склоподібного Li2B4O7, активованого Er 2O.//VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників: тези конференції. (Ужгород, Ужгородський національний університет,2-4 жовтня 2018 року).С. 457,458.

 6. Barta A.A. Chobal O.I., Rizak G.V., Rizak V.M. Quantum chemical

  calculations of vibrational spectra, electronic and spatial structures

  of adenine and thymine molecules. The satellite conference ACCELERATE within the VIII Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (USCPS-8): Abstract book. Uzhgorod,  October 2-4, 2018. Р. 503-504.

 7. Torokhtin О. М., Rizak G.V. Potential usage of thiophene and pyrimidine derivants (byrproducts) in controlling the capacity of nanoskale  (nanoscale organized) body systems International Meeting «Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018)»: Abstract book. Uzhgorod. October, 22-26, 2018. Р. 211-213.

 8. Gera E.V., Kostyukevich S.O., Krychyn A.A., Marjan V.M., Mykaylo O.A., Pop M.M., Rizak G.V.,  Rubish V.M. Surface modification of chalcogenide amorphous films. International Meeting «Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018»: Abstract book. UzhgorodOctober, 22-26, 2018. Р.236.

ІV. Організаційна та виховна робота

Як доцент кафедри органічної хімії, брала участь в організації роботи відповідно до плану роботи кафедри. Співпрацюю з колегами з кафедри з метою покращення методичної роботи та покращення якості навчального процесу.

В основу виховного процесу мною покладено поєднання високих вимог до професійної підготовки майбутніх фармацевтів, хіміків, біологів, стоматологів. Особлива увага при цьому приділялась роз’ясненню змісту та значенню базових знань предметів, що викладаю, диференційованого підходу для створення правильного аналітичного мислення у студентів, яке допоможе їм у майбутній професії.

З огляду на це за звітний період мною, як доцентом кафедри та викладачем вузу, виховна робота здійснювалась у наступних напрямках:

-       формування сучасного фахівця (бесіди, години спілкування тощо);

-       профорієнтаційна робота ( мною була розроблена і реалізована програма для сайту «Світогляд» «ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО УжНУ» ).

-       за моєї безпосередньої участі готуються матеріали для сторінки «Наука, освіта, технології») сайту «Світогляд», в яких розповідається про наукову та науково-педагогічну роботу та висвітлюються різні аспекти життя студентів у нашому вузі, факультеті, на кафедрі органічної хімії; підготовлено сотні повідомлень про реформу освіти в Україні, технологічні новинки в Україні та за її межами, найбільш цікаві події в науковому середовищі світу.

__________________                                                   Різак Галина Вікторівна

СВІТОГЛЯД