Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...2018 рік. ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. Керівництво УжНУ за допомогою своїх однодумців у керівництві хімічного факультету, кафедри органічної хімії, місцевих правоохоронних органів (прокуратури, СБУ, НПУ) за мовчазної згоди окремих центральних та місцевих органів виконавчої влади таки вирішило звільнити Галину Різак з роботи

 

http://oleksiy-rizak.info/?p=18353

 

 

 

 

ЗВІТ

про науково-педагогічну діяльність

на засіданні науково-методичної комісії

хімічного факультету

Різак Галини Вікторівни

на посаді доцента

кафедри органічної хімії

 

 

І. Навчальна робота

Протягом звітного періоду мною викладались дисципліни «Органічна хімія» (1 курс біологічного факультету, 2 курс медичного факультет спеціальності «Фармація», 3 курс хімічного факультету спеціальності «Екологія»), «Біоорганічна хімія» (2 курс біологічного факультету, 1 курс медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», 1 курс стоматологічного факультету, 4 курс хімічний факультет), «Планування експерименту» (4 курс хімічного факультету), «Охорона праці» (1 курс хімічного факультету, «Фармацевтична хімія» (3,4 курс медичного факультету спеціальності «Фармація») на кафедрі органічної хімії хімічного факультету.

Проведено відкриту лекцію з дисципліни «Біоорганічна хімія» для студентів другого курсу біологічного факультету  та відкриту лекцію з дисципліни «Фармацевтична хімія» для студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності «Фармація».

Активно працювала над  варіантами системи модульного контролю за знаннями студентів, викладання яких  забезпечувала, а також постійним оновленням цієї бази.

 

ІІ. Методична робота

Розроблено робочі навчальні програми з дисциплін «Фармацевтична хімія» для студентів 3 і 4 курсу медичного факультету спеціальності «Фармація». З вказаної дисципліни оформила завдання з контролю знань студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт, білети для змістових модульних контрольних робіт, екзаменаційні та залікові білети. Мною розроблено практикум з фармацевтичної хімії для студентів медичного факультету спеціальності «Фармація»: «Фармацевтичний аналіз лікарських речовин неорганічної природи» (Київ: Наукова думка, 2016 р. – 24 с.).

З метою посилення контролю за самостійною роботою студентів проводиться з ними індивідуально-навчальна робота у консультаційні години.  Приділяється  увага  забезпеченню студентів не тільки навчально-методичними посібниками з дисциплін, що викладаються на кафедрі, але й поповненню бібліотеки університету науковою та методичною літературою.

З метою покращення якості викладання дисциплін використовуються наочні схеми та слайди, вивчається і впроваджується передовий досвід організації навчального процесу.

 

ІІІ. Наукова робота

Диплом кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Фармацевтична хімія» отримано 30 листопада 2012 року (спеціалізована вчена рада Національного фармацевтичного університету, ДК № 010409). На посаді доцента (з 01.09.2012 року) мною проводилися дослідження за темою дисертації, а також проаналізовано інші актуальні проблеми органічної, біоорганічної та  фармацевтичної хімії  в Україні, які висвітлені у наступних наукових статтях, монографії та патентах:

 

 1. Патент України на корисну модель UA 72647 U, C07D 417/00, A61K 31/505, А61Р 7/10. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл.13.02.2012; опубл. 27.08.2012. – Бюл. №16/2012.
 2. Патент України  UA  104197 МПК C2. 2-алк(ацил)окси-4-оксо-3-феніл-5-R-6-R`-тієно[2,3-d]піримідини,які виявляють діуретичну активність // Г.В. Різак, Н.Ф. Тимчук, О.А. Щербак, Л. А. Шемчук, Д.В. Левашов. – № u 2012 01452; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.01.2014. – Бюл. №1/2014.
 3. Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну [Електронний ресурс] / А. А. Барта, О. І. Чобаль, Г. В. Різак, І. П. Заячук, В. М. Різак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика . - 2014. – Вип. 35. – С. 23-29.
 4. Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4 – діоксо- та 4 іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R’-тієно [2,3- d] піримідинів: моногр. – Київ: Наукова думка, 2016. – 112 с.
 5. Торохтін О.М., Різак Г.В. Обгрунтування використання фармакологічних засобів (похідних тіофену та піримідину) в комплексному відновлювальному лікуванні. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2016. – №4 (88). – С. 24 – 28.
 6. Торохтін О.М., Різак Г.В. Фізичні фактори у формуванні клінічного ефекту, індукованого фармакологічними засобами. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2017. – №1-2 (89-90). – С.14 – 18.
 7. Торохтін О.М., Різак Г.В. Принципи методології формування юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. В. – 2017. – № 2(56). – С. 45-47.
 8. Торохтін О.М., Різак Г.В. Концепція систематизації чинників, що формують фізичні та хімічні складові юкстареакційного гомеостазу ензимів. // Проблеми клінічної педіатрії. -2017. – № 3-4. С. 27-32.
 9. Торохтін О.М., Різак Г.В. Багатогранність клінічних ефектів, спричинених фармакологічними чинниками – опосередкований доказ конформаційної варіабельності активних сайтів // Проблеми клінічної педіатрії. -2018. – № 1-2.

 

 

Крім того, за звітний період прийнято участь у трьох міжнародних міждисциплінарних науково-практичних конференціях та Національному з’їзді фармацевтів України. Опубліковані тези доповідей:

 1. Торохтін О.М., Різак Г.В. Можливості використання в медичній практиці сполук – похідних тіофену та піримідину. // IХ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 22,23 квітня, – 2016. – C. 384). Збірник наукових праць.
 2. Чекман І.С., Давтян Л.Л., Малецька З.В., Коритнюк Р.С., Різак Г.В. Нанотехнології – від субстанції до лікарського засобу. // VIII Національний з’їзд фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня, 2016 р.). Тези доп. – Харків, Національний фармацевтичний університет, 2016. – С. 424.
 3. Торохтін О.М., Різак Г.В. Використання похідних тіофену та піримідину в медичній практиці. // Х міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 21,22 квітня, 2017. – C. 361). Збірник наукових праць.
 4. Торохтін О.М., Різак Г.В. До питання порядку перебігу каталітичних процесів у водному середовищі біологічних систем. // ХI міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція (Ужгород, 13-14 квітня, 2018. – C.344-347). Збірник наукових праць.

 

ІV. Організаційна та виховна робота

 

Як доцент кафедри органічної хімії, брала участь в організації роботи відповідно до плану роботи кафедри. Співпрацюю з колегами з кафедри з метою покращення методичної роботи та покращення якості навчального процесу.

В основу виховного процесу мною покладено поєднання високих вимог до професійної підготовки майбутніх фармацевтів, хіміків, біологів, стоматологів. Особлива увага при цьому приділялась роз’ясненню змісту та значенню базових знань предметів, що викладаю, диференційованого підходу для створення правильного аналітичного мислення у студентів, яке допоможе їм у майбутній професії.

З огляду на це за звітний період мною, як доцентом кафедри та викладачем вузу, виховна робота здійснювалась у наступних напрямках:

-       формування сучасного фахівця (бесіди, години спілкування тощо);

-       профорієнтаційна робота ( мною була розроблена і реалізована програма для сайту «Світогляд» «ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО УжНУ» ).

 

 

 

__________________                                                   Різак Галина Вікторівна

 

СВІТОГЛЯД