ГОМОНАЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ доктор хімічних наук, професор, Винахідник СРСР, Член Наукової Ради “Каталіз та його промислове використання” при АН України, Член корпусу Угорської Академії Наук, зовнішній Член Угорської Академії Наук Соболч-Сотмар-Берегського відділення, заслужений професор ДВНЗ «УжНУ»

     Гомонай В.І. народився 24 лютого 1933 року в с. Зубівка Мукачівського району. У 1950 р. Закінчив Мукачівську СШ №1, а в 1955 р. – хімічний факультет Ужгородського національного університету.

     Після закінчення вузу три роки працював асистентом на кафедрі ядерної і експериментальної фізики УжНу. Закінчив у 1963 р. аспірантуру при кафедрі фізичної та колоїдної хімії УжНУ.

     Кандидатську дисертацію на тему: “Гетерогенно-гомогенний механізм окислення метану” захистив 9 травня 1964 р. на Раді Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського (наук. кер. проф. Стадник П.М.), рішенням якої присуджена вчена ступінь кандидата хімічних наук. В грудні 1967 р. рішенням ВАК було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізичної та колоїдної хімії.

     У 1966 – 1968 роки працював в Республіці Малі (м. Бамако), де в університеті викладав фізичну та колоїдну хімію.

     З 1980 до 1983 року працював у Алжирі, де в університеті Аннаба викладав фізичну та колоїдну хімію, був керівником Департаменту хімії університету. З 1971 р. по 2011 р. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії.

     Гомонай В.І. створив новий напрямок наукових досліджень – розробка каталізаторів парціального окиснення метану і його гомологів та вивчення механізму їх каталітичного перетворення. Вперше в світовій практиці розробив каталізатори селективного окиснення метану в формальдегід та створив теоретичні умови для підбору вибіркових каталізаторів. Під його керівництвом досліджено кінетичні закономірності каталітичного окиснення і інших представників гомологічного ряду налканів (етану, пропану, н-бутану) на кислотно-основних каталізаторах.

     На основі великого експериментального матеріалу розробив теоретичні основи підбору каталізаторів селективного окиснення н-алканів (метану, етану, пропану та нбутану) в цінні напівпродукти для органічного синтезу - альдегіди, спирти, кислоти, алкени тощо. Результати досліджень обгрунтовані в докторській дисертації Гомоная В.І. “Фізико-хімічні основи підбору гетерогенних каталізаторів парціального окиснення н-алканів”, яку захистив в 1990 р. і 15 лютого 1991 року йому була присуджена вчена ступінь доктора хімічних наук.

     З 1991 р. – професор кафедри фізичної та колоїдної хімії УжНУ, а 21 лютого 1992 року Гомонаю В.І. присвоєно вчене звання професора кафедри фізичної та колоїдної хімії.

    Професором Гомонай В.І. написано і видано підручники “Фізична хімія” та “Фізична та колоїдна хімія” з грифом Міністерства освіти і науки України, разом зі співробітниками кафедри видано 16 методичних посібників для студентів хімічного, медичного і біологічного факультетів. Проф. Гомонай В.І. на протязі більше 30-ти років читає основний курс “Фізична хімія” для студентів хімічного факультету, курс “Біонеорганічна, фізична та колоїдна хімія” для студентів медичного факультету, спецкурси “Каталіз” та “Експериментальні методи дослідження каталізу”.

     Разом із співробітниками кафедри проф. Гомонай В.І. опублікував понад 250 наукових праць, одержав 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, підготував 7 кандидатів наук.

     Під керівництвом завідувача кафедри проф. Гомоная В.І. були організовані Всесоюзні та республіканські семінари і конференціїї з проблем гетерогенного каталізу та адсорбції на базі Скалки (1970, 1974, 1986 роки).

     З 1986 року після Чорнобильської аварії проф. Гомонай В.І. розвинув новий напрямок досліджень – вивчення іонообмінних властивостей природних сорбентів Закарпаття з метою їх використання для охорони навколишнього середовища від забруднення. Запропоновано сучасні методи модифікації природних цеолітів для одержання вибіркових сорбентів для поглинання радіонуклідів, іонів важких металів та інших забруднювачів.

     Розроблені технологічні схеми для очищення питної води та стічних вод дають можливість одержувати воду високої якості.

     Був учасником багатьох Міжнародних конференцій та симпозіумів по каталізу і природних сорбентах, нагороджений медаллю “Винахідник СРСР”. Читав курс лекцій по каталізу в Кошицькому університеті, а також в Угорщині.

     Член Наукової Ради “Каталіз та його промислове використання” при АН України, Член корпусу Угорської Академії Наук і зовнішній Член Угорської Академії Наук Соболч-Сотмар-Берегського відділення, а також член редакційної колегії Наукового вісника серія “Хімія” УжНУ.