Дмитро Іванович Блецкан - доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989).

     Д. І. Блецкан народився 7 листопада 1946 р. в с. Голятин Міжгірського району Закарпатської області. Після закінчення Голятинської середньої школи з 1962 до 1967 рр. навчався на фізичному факультеті Ужгородського державного університету.

     Трудову діяльність розпочав старшим лаборантом кафедри загальної та неорганічної хімії УжДУ. З березня 1969 р. працює інженером науково-дослідного сектора університету.

     В 1969–1972 рр. навчається в аспірантурі при кафедрі фізичних основ мікроелектроніки УжДУ. З перших кроків наукової діяльності його основним напрямом стало напівпровідникове матеріалознавство, зокрема, технологія одержання шаруватих кристалів (йодидів та халькогенідів IV i V груп Періодичної таблиці Менделєєва). Паралельно з удосконаленням технології одержання шаруватих кристалів типів і здійснював комплексні дослідження електричних, фотоелектричних та оптичних властивостей цих кристалів, спрямовані на вияснення дуже важливих з фундаментальної точки зори питань проявлення двовимірності, характерної для шаруватих сполук, у процесах формування їх фононних спектрів і електронних властивостей.

     Стажувався в лабораторіях Інституту фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), які очолюють всесвітньовідомі вчені – академік НАН України М.П. Лисиця і член-кор. НАН України М.К. Шейнкман і є їх учнем.

     В травні 1973 р. Д.І. Блецкан в Інституті фізики напівпровідників НАН України успішно захистив кандидатську дисертацію (зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків) на тему: «Одержання та напівпровідникові властивості монокристалів і плівок BiI3».

     Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації Д. І. Блецкан працює асистентом кафедри фізичних основ мікроелектроніки, а з червня 1976 р. на кафедрі фізики напівпровідників УжДУ. Успішно продовжує займатися науковими дослідженнями в галузі напівпровідникового матеріалознавства, зокрема, фізикою невпорядкованих конденсованих систем, де особливе місце посідали дослідження халькогенідних склоподібних напівпровідників. У процесі вивчення шаруватих кристалічних дихалькогенідів германія виявилось, що вони є добрими склоутворювачами. Це дозволило йому створити новий напрям у фізиці конденсованих систем – роль близького і далекого порядків у формуванні коливних спектрів і електронних властивостей впорядкованих і невпорядкованих напівпровідників на прикладі кристалічних і склоподібних халькогенідів германія.

     Саме результати цих досліджень склали зміст докторської дисертації "Фононні спектри і електронні явища у впорядкованих і невпорядкованих халькогенідів германія”, яку він успішно захистив у червні 1985 р. в Інституті фізики напівпровідників НАН України.

     Про актуальність і важливість виконаних досліджень в області технології і фізики халькогенідних склоподібних напівпровідників свідчить присудження йому в 1989 р. Державної премії України в галузі науки і техніки.

     У червні 1988 р. за досягнення в педагогічній діяльності та підготовку наукових кадрів колегія Мінвузу СРСР присвоїла Д.І. Блецкану вчене звання професора.

     Опираючись на значний досвід роботи в галузі напівпровідникового матеріалознавства і колектив висококваліфікованих технологів, професор Д.І. Блецкан разом зі своїм старшим братом професором Миколою Блецканом, Президентом Ради директорів НПЦ «Сапфір» (м. Москва-Зеленоград, Росія), створили в 1991 р. в м. Ужгороді унікальну науково-виробничу фірму "Технокристал”, основним видом діяльності якої є промислове вирощування об’ємних кристалів сапфіра.

     Останні набули широкого використання в мікро- та оптоелектроніці, медицині, годинниковій промисловості, лазерній техніці тощо.

     За значні досягнення у розвитку високих технологій проф. Блецкан Д.І. є номінантом видання «Золота книга ділової еліти України»: Київ, 2000 р., а 2 червня 2005 р. обраний дійсним членом Російської Академії інженерних наук ім. А.М. Прохорова.

     В даний час працює на посаді професора кафедри фізики напівпровідників УжНУ, а за сумісництвом – директором науково-виробничої фірми «Технокристал». Галузь наукових інтересів: технологія кристалів сапфіру та шаруватих кристалів, фізика електронних і фононних процесів у цих кристалах.

    Має понад 150 наукових статей, 20 авторських свідоцтв на винаходи СРСР і патенти України. На Всеукраїнському конкурсі «Винахід-2001», який проводився Державним департаментом інтелектуальної власності України, патент № 33255 А «Спосіб одержання оксиду алюмінію» визнано переможцем.

     Наукові розробки професора Блецкана Д.І. та його учнів у вигляді стенда «Кристали сапфіру та вироби з нього» демонструвалися на Всесвітній виставці «Експо-2000» у Ганновері (Німеччина), та Міжнародних виставках високих технологій у Хайдарабаді (Індія) і Цзинані (Китай) у 2003 р.